چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود


چارت درسی دوره هشت ترمي رشته فقه و حقوق اسلامی

ترم اول

Approach

ترم دوم

Approach

ترم سوم

Approach

ترم چهارم

Approach

ترم پنجم

Approach

ترم ششم

Approach

ترم هفتم

Approach

ترم هشتم

Approach