اساتید هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی

دریافت رزومه
مدیر گروه
نام: فاطمه ابطحی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
مرتبه علمی: مربی
داخلی:  
پست الکترونیک: