چارت کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی گرایش بین الملل

فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

چارت کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

چارت کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

چارت کارشناسی نا پیوسته مدیریت بازرگانی

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Approach

چارت کاردانی مدیریت صنعتی

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Results

چارت کارشناسی مدیریت صنعتی

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Results
Results

چارت کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Methods