اسامی هیأت علمی گروه مدیریت

دریافت رزومه
مدیر گروه مدیریت بازرگانی
نام: غلامرضا علی میرزایی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مرتبه علمی: مربی
داخلی: 17
پست الکترونیک: g.alimirzaei[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: محسن رجب زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
مرتبه علمی: مربی
داخلی: 17
پست الکترونیک: m.rajabzadeh[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
مدیر گروه مدیریت صنعتی
نام: زهرا کریمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مديريت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي تهران
مرتبه علمی: مربی
داخلی: 4
پست الکترونیک: z.karimi[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: مسعود قرشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مديريت صنعتي(گرايش مالي)
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد سمنان
مرتبه علمی: مربی
داخلی:
پست الکترونیک: m.ghorayshi[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: سعید اصغری
مدرک تحصیلی: دکترای مديريت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شرق فیلیپین
مرتبه علمی: استادیار
داخلی:
پست الکترونیک: s.asghari[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: احمد قدری
مدرک تحصیلی: دکترای مديريت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه سانتو توماس
مرتبه علمی: استادیار
داخلی:
پست الکترونیک: [at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: حامد حق طلب
مدرک تحصیلی: دکترای مديريت بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه میسور هند
مرتبه علمی: استادیار
داخلی:
پست الکترونیک: [at]motahar.ac.ir