رشته نقشه برداری (Mapping)

مقدمه

نقشه برداري یکی از شاخه های ریاضی عملی باشد که بررسی زمین ، جزئیات و عوارض آن می پردازد و به شاخه هاي مختلفي تقسيم مي شود:

1- ژئودزي : علمي است كه هدف از آن تعيين شكل و اندازه زمين و مختصات نقاط روي سطح زمين و يا بالاي آن و همچنين بررسي تغييرات زماني در شكل و ميدان ثقل زمين مي باشد. ژئودزي خود به گرايش هاي مختلفي تقسيم مي شود مانند: الف- ژئودزي فيزيك – (فيزيكال ژئودزي) : هدف تعيين پارامترهاي ميدان ثقل زمين ب- ژئودزي ديناميك : هدف بررسي تغييرات لحظه اي در شكل و اندازه زمين ج- ژئودزي ماهواره اي : هدف تعيين مختصات با روش هاي ماهواره اي نظير LLR – SLR ,GPS

2- فتوگرامتري : علمی است كه هدف از آن تعيين مختصات نقاط است با استفاده از اطلاعات بدست آمده از روي عكس كه اين رشته نيز به گرايش هاي مختلفي تقسيم بندي مي شود. الف- فتوگرامتري هوائي : هدف تهيه نقشه جهت مناطق وسيع يا مناطقي است كه بروشهاي زميني نمي توان از آنها نقشه تهيه كرد. ب- فتوگرامتري برد كوتاه : هدف تعيين مختصات نقاط به شرطي كه فاصله نقاط تا دوربين عكسبرداري خيلي كم باشد اين شاخه از فتوگرامتري در فعاليتهاي صنعتي نيز استفاده مي شود.

3- سنجش از راه دور : در اين رشته از اطلاعات بدست آمده از تصاوير ماهواره اي جهت تهيه نقشه استفاده مي شود.

4- سيستم اطلاعات جغرافيايي : به منظور طبقه بندي اطلاعات در لايه هاي مختلف و ارائه مناسب به كاربر

5- هيدروگرافي : تهيه نقشه هاي دريايي جهت ناوبري از وظايف اين رشته است