راهنمای تلفن های داخلی مؤسسه

واحد نام سمت داخلی
حوزه ریاست علیرضا بیدخوری ریاست موسسه 28
واحد آموزش خانم بندی مدیر آموزش 15
خانم فرازنده کارشناس آموزش 13
خانم رحیمی کارشناس آموزش 12
خانم قاسمیان کارشناس آموزش 11
معاونت آموزشی و اجرایی زهرا کریمی معاونت آموزشی و اجرایی 24
امور مالی عباس مؤذن مسئول امور مالی 25
کارشناس امور مالی 25
واحد فناوری اطلاعات احم