راهنمای تلفن های داخلی مؤسسه

واحد نام سمت داخلی
حوزه ریاست علیرضا بیدخوری ریاست موسسه 28
واحد آموزش خانم بندی مدیر آموزش 14
خانم فرازنده کارشناس آموزش 13
خانم رحیمی کارشناس آموزش 12
آقای کامل کارشناس آموزش 11
معاونت آموزشی و اجرایی زهرا کریمی معاونت آموزشی و اجرایی 24
امور مالی عباس مؤذن مسئول امور مالی 25
کارشناس امور مالی 25
واحد فناوری اطلاعات هادی فرامرزی کارشناس فناوری اطلاعات 20
گروه جهانگردی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری علیرضا بیدخوری مدیر گروه جهانگردی 28
گروه مدیریت غلامرضا علیمیرزایی مدیر گروه مدیریت 17
گروه کامپیوتر سید مجید غفوری مدیر گروه کامپیوتر 19
گروه محیط زیست میترا محمدی مدیر گروه محیط زیست 32
گروه حسابداری دانیال بیهودی زاده مدیر گروه حسابداری 17
گروه فقه و حقوق دکتر قبولی مدیر گروه فقه و حقوق 34
گروه روانشناسی عباس کیوانلو و دکتر یمینی مدیر گروه روانشناسی 30
گروه نقشه برداری محسنی مدیر گروه نقشه برداری 31
کتابخانه مسئول کتابخانه 22
محسن رجب زاده 17
آزمایشگاه اکرم قربانی کارشناس آزمایشگاه 22
تحصیلات تکمیلی حامد رامیار تحصیلات تکمیلی 31
واحد حراست ---- حراست 21
انتظامات زارعیان - ناصری انتظامات 33