ریاست

دکتر علیرضا بیدخوری
رئیس  موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر
دکترای  برنامه ریزی شهری از دانشگاه فردوسی مشهد