چارت کارشناسی پیوسته روانشناسی

فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

چارت جدید کارشناسی پیوسته روانشناسی از نیمسال اول 96 به بعد:  فایل pdf