اسامی هیأت علمی گروه روانشناسی

دریافت رزومه
مدیر گروه روانشناسی (کارشناسی)
نام: عباس کیوانلو
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
مرتبه علمی: مربی
داخلی: 30
پست الکترونیک: keyvanloo2000@gmail.com
دریافت رزومه
مدیرگروه روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد)
نام: محمد یمینی
مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی تربیتی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه خوارزمی تهران
مرتبه علمی: استادیار پایه 22
داخلی: 15
پست الکترونیک: yamini1342@gmail.com
دریافت رزومه
هیات علمی
نام: هادی رزمیار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد واحد بیرجند
مرتبه علمی: مربی
داخلی:  
پست الکترونیک:  
دریافت رزومه
هیات علمی
نام:
مدرک تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
مرتبه علمی:
داخلی:
پست الکترونیک:  
دریافت رزومه
نام: محمد مهدی خدیوی زند
مدرک تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
مرتبه علمی:
داخلی:  
پست الکترونیک: