اسامی هیأت علمی گروه روانشناسی

دریافت رزومه
مدیر گروه
نام: عباس کیوانلو
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
مرتبه علمی: مربی
داخلی:  
پست الکترونیک:  
دریافت رزومه
هیات علمی
نام: هادی رزمیار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد واحد بیرجند
مرتبه علمی: مربی
داخلی:  
پست الکترونیک:  
دریافت رزومه
هیات علمی
نام: سید مرتضی اسحاقی
مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی بالینی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه ميسور هندوستان
مرتبه علمی: استادیار
داخلی:  
پست الکترونیک:  
دریافت رزومه
هیات علمی
نام: علی کاظمی دلوئی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد واحد تربت جام
مرتبه علمی: مربی
داخلی:  
پست الکترونیک: