اسامی هیأت علمی گروه روانشناسی

دریافت رزومه
مدیر گروه روانشناسی (کارشناسی)
نام: عباس کیوانلو
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
مرتبه علمی: مربی
داخلی: 30
پست الکترونیک: keyvanloo2000@gmail.com
دریافت رزومه
مدیرگروه روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد)
نام: محمد یمینی
مدرک تحصیلی: