معاونت اجرایی

زهرا کریمی
تلفن داخلی: 24

مدیریت مالی و پشتیبانی

عباس مؤذن
تلفن داخلی: 25

کارشناس مالی و پشتیبانی

مجید غفوری
تلفن داخلی:25

کارشناس فناوری اطلاعات

هادی فرامرزی
تلفن داخلی: 20