چارت مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی

برای دریافت چارت بر روی فایل کلیک کنید :


چارت کارشناسی ارشد گردشگری مذهبی

برای دریافت چارت بر روی فایل کلیک کنید :


چارت کارشناسی هتلداری

برای دریافت چارت بر روی فایل کلیک کنید :


چارت کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برای مشاهده چارت بر روی فایل کلیک کنید


چارت کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Methods

چارت کاردانی مدیریت جهانگردی

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Approach