رشته کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی

تعریف و هدف

سیاحت و جهانگردی به عنوان فعالیت فرهنگی و اقتصادی در جامعه انسانی از دیرباز شناخته شده است و صنعت جهانگردی به سبب نقشی که در نزدیک ساختن افکار و تسهیل تفاهم انسان ها و اشاعه پیشرفت ها در جامعه بزرگ انسانی را دارد، مورد توجه بسیاری از سازمان های بین المللی و دولتهاست.

کشور ما نیز نظر به بستر مناسب این صنعت و همچنین ضرورت آن در شناساندن ایران و اشاعه و ترویج فرهنگ آن در سراسر جهان بوسیله خارجیان ایرانگرد و اهمیت قابل توجه بخش ایرانگردی این صنعت در اقتصاد مملکت و جذب ارز خارجی، می تواند مکان مناسبی جهت آموزش های جهانگردی باشد.

از اهداف مهم ایجاد این رشته می توان به موارد زیر اشاره نموده:

1- تربیت نیروهای انسانی و داوطلبان خدمت در واحدهای اقامتی – پذیرائی و دفاتر خدمات مسافرتی و آشنا ساختن این دانشجویان به مسائل اداری و اجتماعی مربوط به صنعت جهانگردی و کسب مهارتهای لازم.

2- جذب دانشجویان و استادان نخبه و محققان نخبه و فراهم ساختن امکان نیل ایشان به تخصص های بالاتر و تجربیات جدید.

طول دوره

حداقل طول دوره کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی دوسال است. دروس به صورت نظری، عملی، نظری – عملی و کارآموزی عرضه می شود. برای هر واحد درسی نظری 17 ساعت آموزش و برای هر واحد درسی عملی 34 ساعت کار و آموزش و برای هر واحد درسی نظری – عملی 51 ساعت کار و آموزش در نظر گرفته شده است، و نیز دانشجویان در نیمسال آخر آموزش 3 واحد کارآموزی راهم خواهند گذرانید.

مشاغلی که فارغ التحصیلان رشته کاردانی صنعت جهانگردی شایستگی احراز آن را دارد:

کسانی که دوره کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی را به پایان رسانند قادر به انجام کارهای زیر خواهند بود:

  • مدیریت واحدهای اقامتی – پذیرائی
  • برنامه ریزی گشتهای داخلی و خارجی
  • راهنمای گشتهای داخلی و خارجی
  • مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی
  • عهده دار شدن مشاغل وابسته در وزارتخانه ها و ارگان های مختلف دولتی و بخش خصوصی
  • برعهده گرفتن مشاغل گوناگون در مراکز آموزش خدمات جهانگردی کشور
  • ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر داخلی و خارجی