اساتید هیأت علمی گروه مدیریت جهانگردی

دریافت رزومه
مدیر گروه
نام: علیرضا بیدخوری
مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ريزي شهري
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
مرتبه علمی: استادیار
داخلی: 28
پست الکترونیک: a.bidkhori[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: کاظم اصغری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای توسعه اجتماعي
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پنجاب هندوستان
پست الکترونیک: k.asghari[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: محمد امیر ابراهیمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیا (برنامه ریزی روستایی)
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
مرتبه علمی: مربی
داخلی:
پست الکترونیک: m.ebrahimi[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
نام: محمدجعفر زمردیان
مدرک تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
مرتبه علمی:
داخلی:
پست الکترونیک: