لیست دروس ارائه شده همه دانشکده ها در 2 - 1402

نسخه قابل چا‍ پ

توجه :علامت * به معنی هفته درمیان، اولین هفته شروع فرد و علامت ** به معنی هفته درمیان، اولین هفته شروع زوج می باشد.
ردیفشماره درسگروهنام درسواحدنام استادثبت نام شدهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبهروز امتحانایام هفتهتاریخساعت امتحان
1 101 1 اندیشه اسلامی1 2.00 محبوبه سقاب گندم آبادی 0         12  13 سیزدهم 10
2 101 2 اندیشه اسلامی1 2.00 علیرضا ذاکری 0           1413 سیزدهم 10
3 101 3 اندیشه اسلامی1 2.00 مصطفی فکور 0   18        13 سیزدهم 10
4 105 1 تربیت بدنی1 1.00 الهام خوش بخت احمدی 0           81 اول 6
5 105 2 تربیت بدنی1 1.00 الهام خوش بخت احمدی 0           91 اول 6
6 105 3 تربیت بدنی1 1.00 جواد ساقي 0           80 عملی با استاد 6
7 106 1 اندیشه اسلامی2 2.00 محبوبه سقاب گندم آبادی 0         8  14 چهاردهم 8
8 106 2 اندیشه اسلامی2 2.00 علیرضا ذاکری 0           1614 چهاردهم 8
9 106 3 اندیشه اسلامی2 2.00 علی اصغر یزدان بخش 0     14      14 چهاردهم 8
10 110 1 تربیت بدنی 2 1.00 الهام خوش بخت احمدی 0           101 اول 6
11 110 2 تربیت بدنی 2 1.00 الهام خوش بخت احمدی 0           111 اول 6
12 110 3 تربیت بدنی 2 1.00 الهام خوش بخت احمدی 0           121 اول 6
13 110 4 تربیت بدنی 2 1.00 جواد ساقي 0           90 عملی با استاد 6
14 110 5 تربیت بدنی 2 1.00 جواد ساقي 0           110 عملی با استاد 6
15 111 1 تاريخ تحليلي اسلام 2.00 سید کمال کشیک نویس رضوی 0           1013 سیزدهم 8
16 111 2 تاريخ تحليلي اسلام 2.00 سید کمال کشیک نویس رضوی 0           813 سیزدهم 8
17 111 3 تاريخ تحليلي اسلام 2.00 محمد باقری 0     10      13 سیزدهم 8
18 111 4 تاريخ تحليلي اسلام 2.00 محمد باقری 0     12      13 سیزدهم 8
19 112 1 انقلاب اسلامي ايران 2.00 سیدحمید رضوی 0     16      13 سیزدهم 12
20 112 2 انقلاب اسلامي ايران 2.00 سیدحمید رضوی 0     18      13 سیزدهم 12
21 113 1 تفسير موضوعي قرآن 2.00 حسين پويا 0   10        14 چهاردهم 10
22 113 2 تفسير موضوعي قرآن 2.00 حسين پويا 0   16        14 چهاردهم 10
23 250 1 فارسی عمومی 3.00 ريحانه ميرمرتضوي 0     10
12*


      14 چهاردهم 12
24 250 2 فارسی عمومی 3.00 ريحانه ميرمرتضوي 0     14
12**


      14 چهاردهم 12
25 251 1 زبان عمومی 3.00 خانم غفوریان 0 10
8*


          13 سیزدهم 10
26 251 2 زبان عمومی 3.00 خانم غفوریان 0 12
8**


          13 سیزدهم 10
27 252 1 اخلاق اسلامی 2.00 مصطفی فکور 0       10    13 سیزدهم 14
28 252 2 اخلاق اسلامی 2.00 مصطفی فکور 0       8    13 سیزدهم 14
29 252 3 اخلاق اسلامی 2.00 مصطفی فکور 0   16        13 سیزدهم 14
30 258 1 دانش خانواده و جمعیت 2.00 محبوبه سقاب گندم آبادی 0         10  14 چهاردهم 14
31 258 2 دانش خانواده و جمعیت 2.00 حسين پويا 0   18        14 چهاردهم 14
32 258 3 دانش خانواده و جمعیت 2.00 حسين پويا 1   8        14 چهاردهم 14
33 258 4 دانش خانواده و جمعیت 2.00 حسين پويا 0 10          14 چهاردهم 14
34 3351120 50 مقدمه علم حقوق 2.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0     10      3 سوم 10
35 3351130 50 فقه۵ 3.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0     12      8 هشتم 10
36 3351136 1 تاریخ فقه و فقها 2.00 دکتر سلمانی ایزدی 0       10    5 پنجم 10
37 3351136 50 تاریخ فقه و فقها 2.00 دکتر سلمانی ایزدی 0       10    5 پنجم 10
38 3351137 50 حقوق اساسی 2.00 دکتر سلمانی ایزدی 0   12        9 نهم 10
39 3351141 50 حقوق تجارت۱ 2.00 دکتر بنفشه مظلوم 0   8        1 اول 12
40 3351142 50 حقوق تجارت۲ 2.00 آقای رزم آرا 0   14        11 یازدهم 10
41 3351143 1 حقوق بین الملل خصوصی 2.00 محمد عرب طاط 0   16        11 یازدهم 12
42 3351144 50 حقوق بین الملل عمومی 2.00 محمد عرب طاط 0   10        7 هفتم 10
43 3351154 50 حقوق مدنی 5- خانواده 2.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0     12      8 هشتم 10
44 3351155 1 حقوق جزای عمومی 2 2.00 مجید اعلمی 0       16    3 سوم 10
45 3351160 50 حقوق جزای عمومی1 2.00 سیدعلی حیدری 0       14    5 پنجم 12
46 3351165 50 حقوق مدنی4(الزامات خارج از قرارداد) 2.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0     14      4 چهارم 10
47 3351166 1 کار تحقیقی1 1.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0             1 اول 6
48 3351167 1 کار تحقیقی2 1.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0             1 اول 6
49 3351175 1 فقه1 4.00 دکتر سلمانی ایزدی 0     8      7 هفتم 14
50 3351176 1 فقه2 4.00 دکتر سلمانی ایزدی 0       8    10 دهم 14
51 3351180 1 فقه6 4.00 دکتر سلمانی ایزدی 0     10      6 ششم 10
52 3351183 50 حقوق اداری 2.00 مهدی شریفی 0   16        7 هفتم 12
53 3351184 50 حقوق مدنی1-اشخاص و حمایت از محجورین 2.00 مجید اعلمی 0   14        5 پنجم 14
54 3351185 50 حقوق مدنی 2 -اموال و مالکیت 2.00 دکتر سلمانی ایزدی 0   12        12 دوازدهم 10
55 3351187 1 ادبیات عرب2 کاربردی 4.00 رسول ابراهیمی 0           1212 دوازدهم 14
56 3351190 50 قواعد فقه مدنی 2.00 رقیه بخشی 0       14    10 دهم 12
57 3351192 50 مبانی اصول فقه 3.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0       12    2 دوم 10
58 3351194 1 کلام1 2.00 علی اصغر یزدان بخش 0           141 اول 12
59 3351196 1 ادبیات عرب(1) 4.00 رسول ابراهیمی 0           109 نهم 12
60 3351199 1 اخلاق حقوق و قضا 1.00 محمد صادقی گلمکانی 0       16    12 دوازدهم 12
61 3351204 50 نحو (2) 3.00 رسول ابراهیمی 0           1212 دوازدهم 14
62 3351217 1 مبانی حقوق اسلامی (3) 2.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0       12    2 دوم 10
63 3351226 1 فقه مدنی (4) 2.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0     14      4 چهارم 10
64 3351229 1 فقه خانواده 2.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0     12      8 هشتم 10
65 3351239 1 قواعد فقه مدنی 2.00 رقیه بخشی 0       14    10 دهم 12
66 3351245 50 حقوق اساسی 2.00 دکتر سلمانی ایزدی 0   12        9 نهم 10
67 3351246 50 حقوق جزای عمومی 2.00 محمد صادقی گلمکانی 0       18    5 پنجم 12
68 3351248 50 حقوق تجارت 2.00 دکتر بنفشه مظلوم 0   8        1 اول 12
69 3351249 1 آیین دادرسی مدنی 2.00 آقای رزم آرا 0       16    6 ششم 14
70 3351251 50 حقوق بین الملل عمومی 2.00 محمد عرب طاط 0   10        7 هفتم 10
71 3351252 1 حقوق بین الملل خصوصی 2.00 محمد عرب طاط 0   16        11 یازدهم 12
72 3351253 1 زبان تخصصی (1) 2.00 دکتر غلامرضا خواجی 0     16      3 سوم 14
73 3351301 1 مقدمه علم حقوق 2.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0     10      3 سوم 10
74 3351302 1 حقوق بین المللی عمومی (1) 2.00 محمد عرب طاط 0   10        7 هفتم 10
75 3351303 1 حقوق اساسی (1) 2.00 دکتر سلمانی ایزدی 0   12        9 نهم 10
76 3351305 1 حقوق اداری (1) 2.00 مهدی شریفی 0   16        7 هفتم 12
77 3351305 2 حقوق اداری (1) 2.00 دکتر سلمانی ایزدی 0   14        7 هفتم 12
78 3351306 1 اصول فقه (1) 2.00 دکتر سلمانی ایزدی 0   10        1 اول 10
79 3351306 2 اصول فقه (1) 2.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0       10    1 اول 10
80 3351307 1 حقوق تجارت (1) تجار و اعمال تجاری 2.00 دکتر بنفشه مظلوم 0   8        1 اول 12
81 3351308 1 حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین 2.00 مجید اعلمی 0   14        5 پنجم 14
82 3351309 1 حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت 2.00 آقای رزم آرا 0   12        12 دوازدهم 10
83 3351309 2 حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت 2.00 دکتر سلمانی ایزدی 0       12    12 دوازدهم 10
84 3351310 1 کلیات حقوق جزا 1.00 دکتر سلمانی ایزدی 0     12*      11 یازدهم 10
85 3351314 1 حقوق اساسی (2) 2.00 کتایون سادات حسن نژاد 0 12          3 سوم 12
86 3351314 2 حقوق اساسی (2) 2.00 کتایون سادات حسن نژاد 0 10          3 سوم 12
87 3351316 1 حقوق بین الملل عمومی (2) 2.00 دکتر غلامرضا خواجی 0       16    9 نهم 14
88 3351323 1 حقوق تجارت (2) شرکت ها 2.00 آقای رزم آرا 0   14        11 یازدهم 10
89 3351323 2 حقوق تجارت (2) شرکت ها 2.00 طلعت السادات شریعت زاده 0   16        11 یازدهم 6
90 3351332 1 حقوق جزای عمومی (1) 2.00 محمد صادقی گلمکانی 0       18    5 پنجم 12
91 3351332 2 حقوق جزای عمومی (1) 2.00 سیدعلی حیدری 0       14    5 پنجم 12
92 3542305 1 کارتوگرافي 2.00 رضا اسماعيلي 0       14    1 اول 14
93 3542306 1 فيزيولوژي جانوري 2.00 لاری نیلوفر 0         14  3 سوم 14
94 3542308 1 اقتصاد منابع طبيعي 2.00 حامد رامیار 0       16    6 ششم 14
95 3542309 1 هيدرولوژي عمومي 3.00 حامد قنادزاده 0     14      12 دوازدهم 14
96 3542319 1 جلسه بحث 1.00 حامد رامیار 0       18    8 هشتم 14
97 3542320 11 پروژه 3.00 اكرم قرباني 0             1 اول 6
98 3542320 12 پروژه 3.00 مهسا رباطی 0             1 اول 6
99 3542333 1 گياهان آبزي 2.00 حامد رامیار 0         16  10 دهم 14
100 3551221 11 کارورزی1 2.00 اكرم قرباني 0             1 اول 6
101 3551221 12 کارورزی1 2.00 حامد رامیار 0             1 اول 6
102 3551221 13 کارورزی1 2.00 دکتر میترا محمدی 0             1 اول 6
103 3551222 1 ژنتیک میکروبها 2.00 سعیده پور حامدی 0     10      4 چهارم 10
104 3551224 1 ایمونولوژی 3.00 علیرضا لاری 0           10
8*


9 نهم 10
105 3551225 1 زیست شناسی سلولی 3.00 محسن باغانی 3           16
18*


12 دوازدهم 10
106 3551226 1 زیست شناسی مولکولی 3.00 هانیه هادی زاده 0       12
14*


    1 اول 10
107 3551227 1 آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی 2.00 هانیه هادی زاده 0         12  1 اول 6
108 3551227 2 آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی 2.00 هانیه هادی زاده 0         14  1 اول 6
109 3551228 1 آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 1.00 محسن باغانی 1           141 اول 6
110 3551228 2 آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 1.00 محسن باغانی 2           151 اول 6
111 3551235 1 ایمنی زیستی 2.00 سعیده پور حامدی 1     12      8 هشتم 10
112 3551236 1 تکوین در گیاهان و جانوران 2.00 سعیده پور حامدی 0     14      1 اول 10
113 3551239 1 اخلاق در زیست فناوری 2.00 اكرم قرباني 0       8    12 دوازدهم 10
114 3551241 1 زیست فناوری پزشکی 3.00 هانی رضایی 2       12
14*


    5 پنجم 10
115 3551242 1 مهندسی ژنتیک 2.00 هانی رضایی 0       10    8 هشتم 10
116 3551244 1 آزمایشگاه مهندسی ژنتیک 1.00 هانی رضایی 0   16        1 اول 6
117 3551244 2 آزمایشگاه مهندسی ژنتیک 1.00 هانی رضایی 0   18        1 اول 6
118 3551245 1 مدیریت تولید و بازار 2.00 غلامرضا علي ميرزائي 0     8      7 هفتم 10
119 3551246 1 زیست فناوری کشاورزی 2.00 حامد رامیار 0   14        1 اول 14
120 3551249 11 پروژه 4.00 اكرم قرباني 0             1 اول 6
121 3551249 12 پروژه 4.00 حامد رامیار 3             1 اول 6
122 3551250 1 فیزیولوژی مولکولی تنشها 3.00 حامد رامیار 0           12
14**


12 دوازدهم 14
123 3551254 1 زیست فناوری دریا 3.00 اكرم قرباني 0         10
8*


  4 چهارم 10
124 3551302 1 ریاضی عمومی 2 3.00 سولماز بهرامي 0 16
18*


          9 نهم 10
125 3551304 2 آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 1.00 دکتر علیرضا یاور 0       14    1 اول 6
126 3551304 11 آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 1.00 دکتر علیرضا یاور 0       12    1 اول 6
127 3551307 1 شیمی عمومی 2 3.00 اكرم قرباني 0   10
8*


        1 اول 10
128 3551308 1 شیمی آلی 1 3.00 اكرم قرباني 0     10
8*


      5 پنجم 10
129 3551309 1 آزمایشگاه شیمی آلی 1 1.00 نصرت جهاندیده 0       16    1 اول 6
130 3551309 2 آزمایشگاه شیمی آلی 1 1.00 نصرت جهاندیده 0     18      1 اول 6
131 3561101 1 مدیریت مهره داران مناطق حفاظت شده 2.00 هدی خوش ظاهر 0       16    12 دوازدهم 14
132 3561106 30 پایان نامه 6.00 0             1 اول 6
133 3561110 1 آلودگی محیط زیست تکمیلی 2.00 دکتر میترا محمدی 0       8    3 سوم 14
134 3561111 1 مکان یابی و طراحی دفن زباله 2.00 هدی خوش ظاهر 0       18    9 نهم 14
135 3561116 1 تصفیه فاضلاب 2.00 سودابه سعیدی 0       14    6 ششم 14
136 3561124 1 روشهای پیشرفته آماری 3.00 دکتر میترا محمدی 0         8
10*


  1 اول 6
137 3744604 1 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3.00 محمد رضا حسینی مقدم 0           14**
16


3 سوم 6
138 3744605 50 حقوق اساسي 2.00 دکتر سلمانی ایزدی 0   12        1 اول 6
139 3744606 50 روش تحقيق در مديريت 3.00 الهه ناصری نژاد 0     12**
14


      4 چهارم 6
140 3744608 1 مديريت منابع انساني 3.00 محسن رجب زاده 0       14**
16


    7 هفتم 6
141 3744610 1 مديريت مالي 2 3.00 پيام پيرايش 0             9 نهم 6
142 3744611 1 مدیریت استراتژیک 3.00 غلامرضا علي ميرزائي 0 8    8**


    2 دوم 6
143 3744614 1 بازرگاني بين الملل 3.00 محمد رضا حسینی مقدم 0           12
14*


1 اول 6
144 3744615 50 زبان تخصصي مديريت 3و4 2.00 محسن رجب زاده 0         16  2 دوم 6
145 3744618 1 سياستهاي پولي و مالي 3.00 غلامرضا علي ميرزائي 0   8  8*


    6 ششم 6
146 3744620 1 تحقيقات بازاريابي 2.00 محسن رجب زاده 0       18    4 چهارم 6
147 3744623 1 سمینار درمسائل بازاریابی 2.00 غلامرضا علي ميرزائي 0     8      0 عملی با استاد 6
148 3744624 1 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان 3.00 محمد رضا حسینی مقدم 0           188 هشتم 6
149 3744625 50 تحقيق در عمليات (1) جبراني 2.00 زهرا کریمی 0   10  10*


    10 دهم 6
150 3744629 50 مديريت مالي 1جبراني 2.00 دانیال بیهودی زاده 0             6 ششم 6
151 3751105 1 اصول حسابداری ۲ 3.00 دانیال بیهودی زاده 0             1 اول 6
152 3751112 1 روش تحقیق در مدیریت 3.00 الهه ناصری نژاد 0   14


12**      4 چهارم 6
153 3751115 1 مبانی سازمان و مدیریت 3.00 غلامرضا علي ميرزائي 0         88*


3 سوم 6
154 3751117 50 مدیریت منابع انسانی 3.00 محسن رجب زاده 0       14*
16


    7 هفتم 6
155 3751118 1 مدیریت مالی 1 از منظر اسلام 3.00 دانیال بیهودی زاده 0             6 ششم 6
156 3751119 1 تحقیق در عملیات ۱ 3.00 زهرا کریمی 0   10  10*


    10 دهم 6
157 3751122 1 حسابداری صنعتی ۱ 3.00 دانیال بیهودی زاده 0             9 نهم 6
158 3751125 50 مدیریت استراتژیک 3.00 غلامرضا علي ميرزائي 0 8    8**


    2 دوم 6
159 3751126 50 حقوق بازرگانی(تطبیقی و اسلامی) 3.00 دکتر بنفشه مظلوم 0   8        1 اول 6
160 3751127 1 حسابرسی ۱ 3.00 پيام پيرايش 0             7 هفتم 6
161 3751129 50 بازرگانی بین المللی 3.00 محمد رضا حسینی مقدم 0           12
14*


1 اول 6
162 3751130 1 زبان تخصصی ۱ 2.00 محسن رجب زاده 0         14  9 نهم 6
163 3751131 1 زبان تخصصی 2 2.00 محسن رجب زاده 0         16  2 دوم 6
164 3751132 1 سیستم های اطلاعاتی مدیریت 3.00 خانم یزدی 0         14
16*


  2 دوم 6
165 3751134 1 بازاریابی بین الملل 3.00 خانم یزدی 0         16**
18


  4 چهارم 6
166 3751137 1 سیستم های خرید، انبارداری و توزیع 3.00 امید ولی زاده 0     108*


    12 دوازدهم 6
167 3751142 50 سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی 2.00 غلامرضا علي ميرزائي 0     8      0 عملی با استاد 6
168 3751146 50 آشنایی با قوانین کسب و کار 3.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0       14    1 اول 6
169 3751147 1 اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 2.00 الهه ناصری نژاد 0         12  5 پنجم 6
170 3761102 1 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 2.00 الهه ناصری نژاد 0     18      2 دوم 6
171 3761104 1 کاربرد تئوری تصمیم گیری 2.00 زهرا کریمی 0 14          5 پنجم 6
172 3761106 1 بازار یابی و مدیریت بازار پیشرفته 2.00 محسن رجب زاده 0     16      4 چهارم 6
173 3761110 1 اخلاق و احکام کسب و کار 2.00 دکتر غلامرضا خواجی 0 14          8 هشتم 6
174 3761116 1 تحلیل آماری 2.00 امید ولی زاده 0 16          6 ششم 6
175 3761133 1 بازاریابی استراتژیک 2.00 سیدابراهیم حسینی 0         18  1 اول 6
176 3761134 1 طرح ریزی کسب و کار 2.00 محسن رجب زاده 0     18      9 نهم 6
177 3761135 1 مدیریت روابط با مشتری 2.00 الهه ناصری نژاد 0     16      7 هفتم 6
178 4251102 1 مباحث اساسی در روانشناسی2 2.00 امید عنایتیان 0   10        5 پنجم 6
179 4251102 2 مباحث اساسی در روانشناسی2 2.00 وحید شریف زاده 0     10      5 پنجم 6
180 4251103 1 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 2.00 خانم شیخ نظامی 0     12      12 دوازدهم 6
181 4251103 2 تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 2.00 عباس علی مرادیان 0     12      12 دوازدهم 6
182 4251107 1 آمار استنباطی 3.00 مريم حسني دستگرد 0       14    3 سوم 6
183 4251107 2 آمار استنباطی 3.00 مريم حسني دستگرد 0 8  8


      3 سوم 6
184 4251110 1 احساس و ادراک 2.00 آزاده نوری خراسانی 0   12        7 هفتم 6
185 4251110 2 احساس و ادراک 2.00 الهه ذوقی فیاض 0   14        7 هفتم 6
186 4251112 1 انگیزش و هیجان 2.00 الهه حافظی 0   8        6 ششم 6
187 4251112 2 انگیزش و هیجان 2.00 آزاده نوری خراسانی 0   10        6 ششم 6
188 4251113 1 روانشناسی تحولی1 2.00 عباس علی مرادیان 0     14      10 دهم 6
189 4251113 2 روانشناسی تحولی1 2.00 خانم شیخ نظامی 0   10        10 دهم 6
190 4251116 1 آشنایی با فلسفه اسلامی 2.00 دکتر نرگس کدخدایی 0   14        1 اول 6
191 4251116 2 آشنایی با فلسفه اسلامی 2.00 دکتر نرگس کدخدایی 0       14    1 اول 6
192 4251117 1 روانشناسی شخصیت 2.00 خانم شیخ نظامی 0     10      1 اول 6
193 4251117 2 روانشناسی شخصیت 2.00 اقای کیوانلو 0 12          1 اول 6
194 4251119 1 روانشناسی دین 2.00 محدثه امین 0     12      12 دوازدهم 6
195 4251119 2 روانشناسی دین 2.00 فاطمه ایزدجو 0       16    12 دوازدهم 6
196 4251122 1 روانشناسی اجتماعی 2.00 قاسم کیال 0       10    8 هشتم 6
197 4251122 2 روانشناسی اجتماعی 2.00 محسن ابراهیمی 0   16        8 هشتم 6
198 4251124 1 متون روانشناسی۲ 2.00 محمد یمینی 0     8      12 دوازدهم 6
199 4251124 2 متون روانشناسی۲ 2.00 ملیحه خدابخشی 0       10    12 دوازدهم 6
200 4251125 1 روانشناسی تجربی 3.00 سید محمدرضا ناظمی 0 12  18**


      8 هشتم 6
201 4251126 1 روان سنجی 2.00 کتایون شهریوری 0       14
16**


    3 سوم 6
202 4251126 2 روان سنجی 2.00 سید محمدرضا ناظمی 0   12
14**


        3 سوم 6
203 4251127 1 روانشناسی یادگیری 2.00 حبیبه خیابانی 0     10      9 نهم 6
204 4251127 2 روانشناسی یادگیری 2.00 الهه حافظی 0     8      9 نهم 6
205 4251128 1 روانشناسی تربیتی 2.00 حبیبه خیابانی 0     12      12 دوازدهم 6
206 4251129 1 آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 1 2.00 فاطمه ایزدجو 0       12    4 چهارم 6
207 4251129 2 آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 1 2.00 آقای محمدپور 0         18  14 چهاردهم 6
208 4251130 1 آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 2 2.00 آقای محمدپور 0       16    1 اول 6
209 4251131 1 آسیب شناسی روانی۱ 2.00 محمدرضا نباتیان 0   10        11 یازدهم 6
210 4251131 2 آسیب شناسی روانی۱ 2.00 خانم شیخ نظامی 0   12        11 یازدهم 6
211 4251132 1 آسیب شناسی روانی۲ 2.00 اقای کیوانلو 0     10      3 سوم 6
212 4251133 1 مبانی مشاوره و راهنمایی 2.00 هاجر سیفی 0         14  9 نهم 6
213 4251134 1 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 2.00 مژگان اسماعیل بغدادی 0       18    7 هفتم 6
214 4251134 2 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 2.00 مژگان اسماعیل بغدادی 0         16  7 هفتم 6
215 4251135 1 آزمون های روانشناختی۱ 2.00 عباس علی مرادیان 0         12
10*


  10 دهم 6
216 4251136 1 آزمون های روانشناختی۲ 2.00 سید محمدرضا ناظمی 0   10
8*


        1 اول 6
217 4251136 2 آزمون های روانشناختی۲ 2.00 عباس علی مرادیان 0 14
10*


          1 اول 6
218 4251137 1 اصول روانشناسی بالینی 2.00 الهه ذوقی فیاض 0   16        5 پنجم 6
219 4251138 1 بهداشت روانی 2.00 دکترالهه پوراکبران 0         10  3 سوم 6
220 4251138 2 بهداشت روانی 2.00 عباس رجب نیا 0           163 سوم 6
221 4251139 1 روانشناسی سلامت 2.00 آزاده نوری خراسانی 0   14        7 هفتم 6
222 4251140 1 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 2.00 هاجر سیفی 0     16      3 سوم 6
223 4251141 1 روانشناسی و مشاوره خانواده 2.00 تکتم مغفرتی 0   8        10 دهم 6
224 4251141 2 روانشناسی و مشاوره خانواده 2.00 فهیمه نعمتی 0       10    10 دهم 6
225 4251142 1 نظریه ها ی مشاوره و روان درمانی 2.00 اقای کیوانلو 0 10          1 اول 6
226 4251143 1 راهنمایی و مشاوره شغلی و تحصیلی 2.00 سید محمدرضا ناظمی 0 10          2 دوم 6
227 4251143 2 راهنمایی و مشاوره شغلی و تحصیلی 2.00 سعید عنایتیان 0 10          2 دوم 6
228 4251145 1 آسیب شناسی اجتماعی 2.00 آقای نادمی 0       16    4 چهارم 6
229 4251145 2 آسیب شناسی اجتماعی 2.00 فهيمه ممتاز 0       14    4 چهارم 6
230 4251146 1 روانشناسی صنعتی-سازمانی 2.00 سعید عنایتیان 0 8          8 هشتم 6
231 4251146 2 روانشناسی صنعتی-سازمانی 2.00 سید محمدرضا ناظمی 0 8          8 هشتم 6
232 4251147 1 روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه1 2.00 هاجر سیفی 0         16  6 ششم 6
233 4251148 1 روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه2 2.00 هاجر سیفی 0       8    6 ششم 6
234 4251148 2 روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه2 2.00 هاجر سیفی 0     10      6 ششم 6
235 4251149 1 توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه 2.00 هاجر سیفی 0     14      11 یازدهم 6
236 4251150 1 شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 2.00 الهه ذوقی فیاض 0         16  8 هشتم 6
237 4251150 2 شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 2.00 علیرضا حقیر 0           188 هشتم 6
238 4251151 1 پژوهش (عملی-انفرادی) در روانشناسی 3.00 اقای کیوانلو 0             1 اول 6
239 4251151 12 پژوهش (عملی-انفرادی) در روانشناسی 3.00 خانم شیخ نظامی 0             0 عملی با استاد 6
240 4251151 13 پژوهش (عملی-انفرادی) در روانشناسی 3.00 محمد یمینی 0             0 عملی با استاد 6
241 4251153 1 روانشناسی سالمندی 2.00 آقای نادمی 0       18    9 نهم 6
242 4251155 1 روانشناسی اعتیاد 2.00 آقای نادمی 0           1411 یازدهم 6
243 4251155 2 روانشناسی اعتیاد 2.00 مهدی حلم زاده 0   10        11 یازدهم 6
244 4251156 1 روانشناسی رفتار مصرف کننده 2.00 سیدعباس موذن تولائی 0     14      11 یازدهم 6
245 4251158 1 روانشناسی ورزش 2.00 وحید شریف زاده 0     14      4 چهارم 6
246 4251165 1 ناتوانائی های یادگیری 2.00 عباس علی مرادیان 0     10      5 پنجم 6
247 4251165 2 ناتوانائی های یادگیری 2.00 الهه حافظی 0     10      5 پنجم 6
248 4251169 1 فنون مشاوره و روان درمانی 2.00 عباس علی مرادیان 0         14
18*


  1 اول 6
249 4251169 2 فنون مشاوره و روان درمانی 2.00 مهدی حلم زاده 0   12
8*


        1 اول 6
250 4251213 1 روانشناسی شخصیت 2.00 ابراهیم ناطق 0 12          5 پنجم 6
251 4251214 1 آسیب شناسی روانی(1) 2.00 اقای کیوانلو 0           128 هشتم 6
252 4251215 1 آسیب شناسی روانی (2) 2.00 وحید شریف زاده 0     12      1 اول 6
253 4251217 1 انسان شناسی در اسلام 2.00 اکرم قلی زاده 0       10    10 دهم 6
254 4251224 1 روانشناسی اجتماعی 2.00 زهرا مهمان نواز 0         10  8 هشتم 6
255 4251226 1 نظریه های مشاوره و روان درمانی (1) 2.00 اقای کیوانلو 0           1011 یازدهم 6
256 4251227 1 نظریه های مشاوره و روان درمانی(2) 2.00 تکتم مغفرتی 1     10      2 دوم 6
257 4251233 1 مشاوره اصلاح رفتار 2.00 حبیبه خیابانی 1     16
18*


      5 پنجم 6
258 4251236 1 مشاوره ازدواج 2.00 تکتم مغفرتی 0       8    2 دوم 6
259 4251237 1 مشاوره بزهکاران و بزه دیدگان 2.00 آقای نادمی 0       18**


  1810 دهم 6
260 4251239 1 مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی 2.00 علیرضا حقیر 0           166 ششم 6
261 4251240 1 تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی 1.00 علیرضا حقیر 0           160 عملی با استاد 6
262 4251245 1 تمرین عملی مشاوره شغلی 1.00 سعید عنایتیان 0 16          0 عملی با استاد 6
263 4251246 1 آشنایی با قوانین کار و کارآفرینی در ایران 2.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0       14    9 نهم 6
264 4251247 1 مشاوره خانواده 2.00 هاجر سیفی 1     12      7 هفتم 6
265 4251248 1 آسیب شناسی خانواده 2.00 محسن ابراهیمی 0       14    4 چهارم 6
266 4251250 1 مشاوره ی توان بخشی افراد با نیاز های خاص 2.00 دکترالهه پوراکبران 0         12
14**


  6 ششم 6
267 4251251 1 آشنایی با اختلالات یادگیری و روش های درمان آن 2.00 حبیبه خیابانی 0     14      3 سوم 6
268 4251252 11 کارورزی(1) در مشاوره 2.00 خانم شیخ نظامی 0             0 عملی با استاد 6
269 4251253 11 کارورزی(2) در مشاوره 2.00 خانم شیخ نظامی 0   14        0 عملی با استاد 6
270 4251253 12 کارورزی(2) در مشاوره 2.00 تکتم مغفرتی 0     12      0 عملی با استاد 6
271 4251254 11 پروژه تحقیقاتی در مشاوره 2.00 اقای کیوانلو 0             0 عملی با استاد 6
272 4251254 12 پروژه تحقیقاتی در مشاوره 2.00 خانم شیخ نظامی 0             0 عملی با استاد 6
273 4251254 13 پروژه تحقیقاتی در مشاوره 2.00 محمد یمینی 0             0 عملی با استاد 6
274 4251258 1 آشنایی با مشاوره طلاق 2.00 اکرم قلی زاده 0       12    4 چهارم 6
275 4251274 1 آمار استنباطی و کاربرد نرم افزارهای آماری در مشاوره 2.00 مريم حسني دستگرد 0         14  3 سوم 6
276 4251275 1 روانشناسی تحولی کودک و نوجوان 2.00 تکتم قاسم نژاد 0       12    7 هفتم 6
277 4251276 1 روانشناسی تحولی بزرگسالی 2.00 محمدرضا نباتیان 0   12        9 نهم 6
278 4251277 1 روانشناسی تربیتی 400 2.00 فهیمه نعمتی 0       8    6 ششم 6
279 4251278 1 مبانی فلسفی مشاوره و روان درمانی 2.00 فاطمه ایزدجو 0       14    10 دهم 6
280 4251280 1 روش های تحقیق در مشاوره (نظری) 2.00 سید محمدرضا ناظمی 0 14          10 دهم 6
281 4251281 1 روش های تحقیق در مشاوره (عملی) 1.00 سید محمدرضا ناظمی 0 16*          0 عملی با استاد 6
282 4251282 1 سنجش و اندازه گیری در مشاوره 2.00 امید عنایتیان 0 10
8*


          1 اول 6
283 4251283 1 مبانی مشاوره 2.00 تکتم مغفرتی 0         8  4 چهارم 6
284 4251284 1 اخلاق حرفه ای در مشاوره 400 2.00 اکرم قلی زاده 0       8    10 دهم 6
285 4251285 1 آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 400 2.00 محدثه امین 0     10      6 ششم 6
286 4251286 1 روش ها و فنون مشاوره (نظری) 2.00 عباس رجب نیا 0           1811 یازدهم 6
287 4251287 1 روش ها و فنون مشاوره (عملی) 1.00 عباس رجب نیا 0           140 عملی با استاد 6
288 4251288 1 متون انگلیسی در مشاوره (1) 2.00 محمد یمینی 0       10    2 دوم 6
289 4251289 1 متون انگلیسی در مشاوره (2) 2.00 محمد یمینی 0         8  7 هفتم 6
290 4251290 1 کاربرد آزمون های روان های شناختی در مشاوره (1) 2.00 فائزه قانع منش 0           14
16*


9 نهم 6
291 4251291 1 کاربرد آزمون های روان های شناختی در مشاوره (2) 2.00 علیرضا حقیر 0           14
12**


9 نهم 6
292 4251292 1 مشاوره تحصیلی (نظری) 2.00 فائزه قانع منش 0           122 دوم 6
293 4251293 1 مشاوره تحصیلی (عملی) 1.00 فائزه قانع منش 0           180 عملی با استاد 6
294 4251295 1 مشاوره سلامت روان 2.00 تکتم مغفرتی 1     8*


    812 دوازدهم 6
295 4251297 1 مشاوره کودکان 2.00 هاجر سیفی 1       10    3 سوم 6
296 4251298 1 مشاوره نوجوانان 2.00 فهیمه نعمتی 0       12
14**


    5 پنجم 6
297 4251299 1 مشاوره جوانان 2.00 محسن ابراهیمی 1       16
18**


    10 دهم 6
298 4251301 1 مشاوره خانواده (عملی) 1.00 هاجر سیفی 0     8      0 عملی با استاد 6
299 4251304 1 مشاوره سالمندی 2.00 آقای نادمی 0       12**


  1612 دوازدهم 6
300 4251306 1 مشاوره گروهی (نظری) 2.00 علیرضا حقیر 0           160 عملی با استاد 6
301 4251308 1 مشاوره شغلی (نظری) 2.00 سعید عنایتیان 0 12          3 سوم 6
302 4251309 1 مشاوره شغلی (عملی) 1.00 سعید عنایتیان 0 14          0 عملی با استاد 6
303 4251313 1 شیوه های فرزند پروری و آموزش والدین 2.00 میترا مهدیزاده 0       10
8**


    3 سوم 6
304 4251314 11 کارورزی در مشاوره (1) 1.00 تکتم مغفرتی 0 8          0 عملی با استاد 6
305 4251314 12 کارورزی در مشاوره (1) 1.00 تکتم مغفرتی 0 10          0 عملی با استاد 6
306 4251321 1 مددکاری اجتماعی 400 2.00 آقای نادمی 1       14    8 هشتم 6
307 4251323 1 آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه 400 2.00 حبیبه خیابانی 0     8      1 اول 6
308 4451103 1 مبانی مردم شناسی 2.00 آقای نادمی 0   14        1 اول 12
309 4451104 1 مبانی جمعیت شناسی 2.00 آقای نادمی 0   15        4 چهارم 12
310 4451105 50 مبانی حقوق 2.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0     10      3 سوم 12
311 4451108 1 اصول علم اقتصاد 2.00 غلامرضا علي ميرزائي 0 16          3 سوم 10
312 4451110 1 آمار مقدماتی 2.00 مريم حسني دستگرد 0     12      12 دوازدهم 12
313 4451111 1 گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی 2.00 آقای نادمی 0   18        9 نهم 12
314 4451112 1 کاربرد کامپیوتر 2.00 مینا مرتضوی 0 18          2 دوم 12
315 4451118 1 کاربرد جامعه شناسی در مددکاری اجتماعی 2.00 آقای نادمی 0   16        5 پنجم 12
316 4451119 1 آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی 2.00 آقای نادمی 0   19        10 دهم 12
317 4451120 1 کاربرد روانشناسی در مددکاری اجتماعی 2.00 آقای نادمی 0   17        7 هفتم 12
318 4451121 1 اصول توانبخشی 2.00 آقای نادمی 0     13      12 دوازدهم 12
319 4451122 1 روانشناسی رشد 2.00 سهیلا اصفهانی 0     14      7 هفتم 10
320 4451124 1 مددکاری اجتماعی فردی2 2.00 قاسم قجاوند 0     16      12 دوازدهم 10
321 4451125 50 حقوق خانواده 2.00 دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان 0     12      7 هفتم 14
322 4451128 1 آسیب شناسی اجتماعی 2.00 آقای نادمی 0 16          1 اول 14
323 4451129 1 آسیب شناسی روانی 2.00 آقای نادمی 0     12      10 دهم 12
324 4451130 1 بهداشت روانی 2.00 آقای نادمی 0     17      8 هشتم 12
325 4451131 1 مدیریت خدمات اجتماعی 2.00 مینا مرتضوی 0 18          10 دهم 14
326 4451133 11 کارورزی در مددکاری اجتماعی فردی1 4.00 آقای نادمی 0             1 اول 6
327 4451135 1 نظریه های جامعه شناسی 2.00 آقای نادمی 0 15          5 پنجم 10
328 4451137 1 روش تحقیق در مددکاری اجتماعی 3.00 آقای نادمی 0 14          1 اول 10
329 4451138 1 زبان تخصصی 1 2.00 قاسم قجاوند 0     18      11 یازدهم 10
330 4451140 1 مددکاری اجتماعی گروهی2 2.00 قاسم قجاوند 0     14      3 سوم 14
331 4451142 11 کارورزی در مددکاری اجتماعی گروهی 4.00 آقای نادمی 0             1 اول 6
332 4451143 1 مددکاری جامعه ای 1 2.00 آقای نادمی 0     14      2 دوم 12
333 4451144 1 مددکاری جامعه ای 2 2.00 آقای نادمی 0     15      4 چهارم 12
334 4451145 11 کارورزی در مددکاری اجتماعی جامعه ای 4.00 آقای نادمی 0             1 اول 6
335 4451146 1 مقدمه ای بر مددکاری اجتماعی در بحران 2.00 سهیلا اصفهانی 0     16      8 هشتم 14
336 4451147 1 بررسی مسائل اجتماعی ایران 2.00 آقای نادمی 0     16      6 ششم 12
337 4451149 1 جامعه شناسی روستایی 2.00 آقای نادمی 0 17          2 دوم 14

دوشنبه، 9/11/1402 ساعت 11:10:47