هر مدرسه یک نهالستان…

فریاد سوزناک  بلوط  است  که در گوش انسانهای با وجدان بیدار طنین می افکند که  پاس بدارید شکوه زاگرس را … طرح هر مدرسه یک نهالستان  طرحی که از روستای سید محمد شروع شد با هزینه ای ۵۰ هزار تومانی…  در تصاویر جوایزی که در دست بچه ها است همه کتابهایی از جنس محیط زیستی است … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15