هلند – پلی طبیعی که برای عبور حیوانات از خیابان ساخته شده است

  خیلی جالب است که در بعضی از نقاط دنیا برای محیط زیست و حیات وحششان ارزش قائل هستند که اگر از روی اجبار، مقامات مجبور شدند، جاده‌ای را از دل طبیعت عبور بدهند، پل‌هایی برای عبور حیوانات می‌سازند! البته ساختن این پل‌ها توجیه اقتصادی هم دارد، چرا که در … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15