آزمایشگاههای گروه محيط زيست

1- آزمایشگاه سنجش آب و فاضلاب

تجهیزات :PHمتر ،ECمتر ،CODرکتور ،اسپکتروفتومتر ،بورت اتوماتیک ،بورت ساده و....
آزمایشات : بررسی خواص شیمیایی آب، اندازه گیری اسیدیته ،قلیلئیت ،سختی کل ،کلسیم ،منیزیم ، اندازه گیری آنیونها وکاتیونهایی مانند :(کلسیم ،منیزیوم ،کلرورها ،سولفاتها ،آمونیاک ،نیترات و... )، اندازه گیری DO،COD ،BOD، اندازه گیری ترکیبات ازته وفسفاته ، نگهداری وفیکس کردن نمونه ها ، آموزش نمونه برداری در زمانها وشرایط مختلف .

2- شیمی آلی

تجهیزات: بن ماری ،ارلن ،بشر ،قیف بوخنر ومبرد ،کندانسور،ترمومتر
آزمایشات: تشخیص عناصر تشخیص دهنده مواد آلی ، تعیین نقطه ذوب وجوش مواد آلی ، کار با الکلها ،آلدئید،فنل و...، شناسایی ترکیبات آلی در آبها وپساب .

3- میکروبیولوژی عمومی ومیکروب شناسی محیط زیست

امکانات وتجهیزات :فور ،اتوکلاو ،انکوباتور،اتو حرارتی ،کلنی کانتر ،کوره ،کیت آلکالاین فسفاتاز ، دسیپنسر،تشتک رنگ آمیزی و...
آزمایشات :روشهای نمونه برداری ، روشهای استریل کردن مواد ،ابزار ومحیط های کشت ، رنگ آمیزی باکتریها ، روشهای تهیه انواع محیط کشت ومعرفها، آشنایی با تستهای تشخیصی وشمارش باکتریها در محیطهای مختلف، تست IMVIC.

4- شیمی عمومی

تجهیزات :هود، بورت ساده واتوماتیک ،دسیکاتور ،ترازوی دیجیتالی ،دکانتور ،مبردو....
آزمایشات : آشنایی با قوانین ولوازم آزمایشگاهی، طرز تهیه محلولها (نرمالیته ،مولاریته و...)، عیارسنجی اسیدها وبازها در محیطهای آبی وغیر آبی ، روشهای مقدماتی در حجم سنجی، عیارسنجی سیستمهای اکسیداسیون واحیا .

5- گیاهشناسی

تجهیزات : میکروسکوپ واستروئومیکروسکوپ ،لامهای آماده از گیاهان مختلف ،معرفها ی مورد نیازو....
آزمایشات : مشاهده انواع بافتهای گیاهی ،مشاهده ساختمانهای ریشه ،ساقه برگ ،گل ،مرفولوژی اندامهای مختلف گیاهی ،جمع آوری ونامگذاری گونه های گیاهی .

6- خاکشناسی

تجهیزات :سانتریفوژ،کوره ،پمپ خلأ،اهم متر ،هیدرومتر ،PH متر،ECمتر،فور و...
آزمایشات : تعیین بافت خاک،تهیه گل اشباع خاک ،اندازه گیری PHوEC خاک ، تعیین درصد رطوبت خاک ،اندازه گیری کواد آلی وآهک خاک تعیین عناصر کلسیم ،منیزیوم وسدیم وپتاسیم خاک .

7- جانور شناسی

تجهیزات :ست تشریح ،لامهای آماده (آسکاریس ،زالو و.....)
آزمایشات :بررسی وتشریح چند تیپ از پروتوزوئرها ومتازوئرها ، مطالعه میکروسکوپی وماکروسکوپی از نمونه های مختلف جانوری .

8- نقشه برداری

تجهیزات : دوربینهای تئودولیت ،نیوو،کمپاس ،کورویمتر ،پلانیمتر و...
آزمایشات :آشنایی با وسایل نقشه برداری ، ترازیابی،برداشت نیمرخهای طولی وعرضی ، پیاده کردن قوسهای افقی به وسیله زاویه انحراف ، ترازیابی شبکه ای ،برداشت پلیگون تاکئومتری .

9- عکسهای هوایی

تجهیزات :استروسکوپ جیبی ورومیزی ،عکسهای هوایی از شهر مشهد
آشنایی با تنظیم عکسها جهت اندازه گیری وتفسیر چگونگی اندازه گیری فاصله ،مساحت ،ارتفاع از روی عکس چگونگی اندازه گیری حجم توده جنگلی با استفاده از عکس

10- تاکسیدرمی

آشنایی با کارگاه تاکسیدرمی :
هر آزمایشگاه یا کارگاه تاکسیدرمی شامل قسمت هایی می شود که شامل : بخش تجهیزات پوست کندن و نمک سود کردن پوست ها ، سردخانه و تجهیزات برودتی (برای نگه داری نمونه ها د رمدت زمان طولانی) ، بخش تئنینگ پوست ، بخش مجسمه سازی و فرم ریزی (ساخت قالب ها و مجسمه در این بخش صورت می پذیرد) ، تجهیزات فلزکاری ، محفظه های نگهداری جانوران ، تیمار و نگهداری قالب های مادر ، می باشد.

گالری تصاویر آزمایشگاه

برای بزرگنمایی تصاویر بر روی آنها کلیک نمایید.