راهنمای تلفن های داخلی مؤسسه

واحد نام سمت داخلی
حوزه ریاست علیرضا بیدخوری ریاست موسسه 28
واحد آموزش فائزه بندی مدیر آموزش 13
تکتم رحیمی کارشناس آموزش 12
محمد امین کامل کارشناس آموزش 11
معاونت آموزشی و اجرایی زهرا کریمی معاونت آموزشی و اجرایی 24
امور مالی عباس مؤذن مسئول امور مالی 25
مجید غفوری کارشناس امور مالی 25
واحد فناوری اطلاعات احمد فرهادیان کارشناس فناوری اطلاعات 20
گروه جهانگردی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری علیرضا بیدخوری مدیر گروه جهانگردی 28
گروه مدیریت غلامرضا علیمیرزایی مدیر گروه مدیریت 17
گروه کامپیوتر سید مجید غفوری مدیر گروه کامپیوتر 19
گروه محیط زیست میترا محمدی مدیر گروه محیط زیست 32
گروه حسابداری پیام پیرایش مدیر گروه حسابداری 17
گروه فقه و حقوق فاطمه ابطحی مدیر گروه فقه و حقوق 18
گروه روانشناسی عباس کیوانلو مدیر گروه روانشناسی 30
گروه نقشه برداری محسنی مدیر گروه نقشه برداری 30
کتابخانه نعیمه ظریف قاسمیان مسئول کتابخانه 15
آموزشهای آزاد محسن رجب زاده مسئول آموزش های آزاد 17
دفتر ارتباط با صنعت حامد رامیار مسئول دفترارتباط با صنعت 34
آزمایشگاه اکرم قربانی کارشناس آزمایشگاه 23
تاسیسات محمد ناصری تاسیسات 14
واحد حراست امیر مکیان حراست 21
انتظامات زارعیان - ناصری انتظامات 33