سلف سرویس موسسه

دو غذاخوری این موسسه در طبقه همکف به صورت مجزا واقع می باشد . دانشجویان می توانند در تمام روزهای هفته از خدمات این بخش استفاده نمایند. ارائه وعده های غذایی صبحانه، ناهار و عصرانه بر اساس قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان و امور دانشجویی تعیین می گردد.