هیأت امنا

محسن محمدزاده درودی
نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
وبگاه
محمد غفوری
رئیس هیات امنا
دکترای مهندسي زمين شناسي از دانشگاه سیدنی استراليا
وبگاه
محمود پسندیده فرد
دکترای تبدیل انرژی از دانشگاه سِدني استراليا
وبگاه/
مهران کدخدایان
دکترای مهندسی مکانیک-استرالیا
وبگاه/
مصطفی سلیمی فر
دکترای علوم اقتصادی
وبگاه
سید مرتضی حسینی
عضو روحانی هیات امنا