هیأت امنا

محمد غفوری
رئیس هیات امنا
دکترای مهندسي زمين شناسي از دانشگاه سیدنی استراليا
http://ghafoori.profcms.um.ac.ir
غلامرضا خواجی
دکترای حقوق و روابط بین الملل از دانشگاه مک کواری استرالیا
www.drkhaji.ir
مرتضی خادمی
دکترای برق از استرالیا
http://khademi.profcms.um.ac.ir/
مصطفی سلیمی فر
دکترای علوم اقتصادی
http://profsite.um.ac.ir/~mostafa/
محمد صادق علمی سولا
http://sola-m.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
حسین پویا