آخرین اخبار

ثبت نام دانشجو براي ترم تابستان سال تحصیلي 95-94

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر در ترم تابستان 13... متن خبر

رشته های موسسه خردگرایان مطهر

کنکور سراسری کارشناسی ارشد 95 متن خبر

آشنایی با رشته گردشگری مذهبی

آشنایی با دوره کارشناسی ارشد رشته گردشگری مذهبی متن خبر

شماره حساب و شماره کارت موسسه

قابل توجه کلیه دانشجویان متن خبر

آرشیو اخبار