اعطای گواهینامه پایان دوره کمک های اولیه

اعطای گواهینامه پایان دوره کمک های اولیه توسط سازمان هلال احمر مشهد و پیگیری گروه زیست فناوری و محیط زیست مؤسسه